Aftale fra 2016

Disse vedtægter er vedtaget mellem Danmarks Leder Organisation (BF-Gruppen) og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening i overensstemmelse med parternes aftale af 12. februar 2016 om etablering af en kompetencefond for butiksfunktionærer i De Selvstændige Brugsforeninger.

Vedtægter

Vedtægter for
Kompetencefonden for butiksfunktionærer
i De Selvstændige Brugsforeninger


§ 1 Hjemmel og Dækningsområde
Disse vedtægter er vedtaget mellem Danmarks Leder Organisation (BF-Gruppen) og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening i overensstemmelse med parternes aftale af 12. februar 2016 om etablering af en kompetencefond for butiksfunktionærer i De Selvstændige Brugsforeninger.
Aftalen omfatter medarbejdere, som er ansat under aftalen mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisation om ansættelsesvilkår for butiksfunktionærer (3.78.8).

§ 2 Formål
Kompetencefonden for butiksfunktionærer i De Selvstændig Brugsforeninger har til formål, at sikre en udvikling af medarbejdernes erhvervsrelaterede kompetencer for at bevare og styrke disses beskæftigelsesmuligheder samt styrke brugsforeningernes konkurrencekraft.

§ 3 Finansiering
Kompetencefonden finansieres ved indbetaling af de i Aftalen om ansættelsesvilkår for Butiksfunktionærer (3.78.8) fastsatte bidrag.
Bidragene overføres til fonden løbende hver måned.

§ 4 Udbetaling og fordeling
Medarbejdere ansat under 3.78.8 kan med den i aftalens krævede anciennitet ansøge om tilskud til erhvervsrelevant kompetenceudvikling.
Der kan gives tilskud til uddannelse og kurser både i privat og offentligt regi.
Fonden kan give støtte til udgifter forbundet med uddannelsen herunder kursusudgift, kursusmateriale, transport, ophold mv.
Fonden giver endvidere delvis eller fuld løndækning ved uddannelsen i henhold til den enhver tid gældende aftale med DLO og BA.

§ 6 Regnskab
Bestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes et årligt regnskab for kompetencefonden. Regnskabsåret er første gang fra 1. april 2016 til 31. december 2017. Herefter følger regnskabet kalenderåret.
Omkostninger til administration af finansiering, udbetaling og regnskab samt revision afholdes af fondens midler.
Hvis administrationen uddelegeres, aftaler fonden en gang årligt administrationsgebyret med administrator.

§ 7 Bestyrelse
Bestyrelsen for kompetencefonden består til enhver tid af et ligeligt antal repræsentanter for lønmodtager- samt arbejdsgiversiden.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af DLO og 2 medlemmer udpeges af BA.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen udpeger en formand og en næstformand for 2 år ad gangen. Formandskabet går på skift hvert andet år mellem arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.
Bestyrelsen fører tilsyn med at finansieringen sker i henhold til aftalens bestemmelser.
Bestyrelsen anviser udbetaling af midler til opfyldelse af fondens formål.
Bestyrelsen vælger revisor.
Bestyrelsen gennemgår og godkender det reviderede regnskab.

§ 8 Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ¾- dele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger kan træffes ved almindelig stemmeflertal, når bestyrelsen i øvrigt er beslutningsdygtig.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag om ændring af vedtægterne, idet forslag herom kun kan vedtages ved enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer.
Ved eventuelt afslag på en ansøgning fra en medarbejder, har medarbejderen ret til at få en skriftlig begrundelse.

§ 9 Optagelse af nye overenskomster og medlemmer
Parterne kan ved enighed optage nye medlemmer og overenskomstområder i kompetencefonden.

§ 10 Opløsning og udtrædelse af kompetencefonden.
DLO og BA kan træffe aftale om nedlæggelse og opløsning af kompetencefonden.
Opløses fonden, tages samtidig bestemmelse om anvendelse af fondens midler, idet hver af parterne kan kræve, at de allerede indbetalte midler anvendes til opfyldelse af fondens formål, herunder evt. overdragelse af midlerne til en fond med tilsvarende formål.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
 
Direktør Jens Erik G. Iversen, Danmarks Leder Organisation,
formand
 
Direktør Majken Skovgaard, Brugsforeingernes Arbejdsgiverforening, 
næstformand
 
Souschef Jens Chr. Olsen, SuperBrugsen Ølsemagle
 
Udviklings- og Uddannelseschef Carsten Meinertz, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening